54. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 18., stavka 1. Zakona o udrugama
(„Narodne Novine“ broj 74/14 i 70/17 i 98/19), te članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (4. lipnja 2019. godine), sazivam


54. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV

dana 07. listopada 2022. godine u 10:00 sati

 u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23,

za koju predlažem slijedeći 

 

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 53. sjednice upravnog odbora,
  2. Informiranje o raspisivanju LAG natječaja za T.O. 2.2.1., sukladan tipu operacije 7.4.1.,
  3. Donošenje odluke o odobrenju LAG natječaja za T.O. 2.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ te teksta LAG natječaja s pripadajućim prilozima, obrascima i ostalom popratnom dokumentacijom,
  4. Donošenje odluke o članovima ocjenjivačkog odbora LAG-a,
  5. Donošenje odluke o imenovanju zamjene za članove ocjenjivačkog odbora LAG-a za T.O. 2.2.1.,
  6. Donošenje odluke o iznosu naknade za članove ocjenjivačkog odbora,
  7. Donošenje odluke o odobrenju internih procedura LAG-a, Kontrolne liste i popratne dokumentacije za T.O. 2.2.1.,
  8. Donošenje odluke o osnivanju tijela nadležnog za prigovore,
  9. Donošenje odluke o imenovanju članova Povjerenstva za otvaranje prijava projekata,
  10. Razno.

 

 

URBROJ: UO/22-28

U Antunovcu, 28. rujna 2022. godine

Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

54. Sjednica Upravnog Odbora.7z

29.09.2022 LAG