67. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 18., stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne Novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), te članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (06. rujna 2023. godine), sazivam

 

67. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV

dana 27. listopada 2023. godine s početkom u 09:30 sati,

u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23, za koju predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 66. sjednice Upravnog odbora,
  2. Odluka o izmjeni 9. LAG Natječaja,
  3. Razno.

 

URBROJ: UO/23-85

U Antunovcu, 19. listopada 2023. godine

Predsjednik LAG-a Vuka–Dunav
Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

67. Sjednica Upravnog Odbora.7z

08.01.2024 LAG