69. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 18., stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne Novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), te članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (06. rujna 2023. godine), sazivam

 

69. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA 

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV 

dana 20. prosinca 2023. godine s početkom u 09:50 sati,

u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23, za koju predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 68. sjednice upravnog odbora,
 2. Odluka o usvajanju konačne verzije LRS LAG-a Vuka-Dunav 2023.-2027.,
 3. Odluka o odabiru revizora za 2023. godinu,
 4. Odluka o usvajanju plana rada za 2024. godinu,
 5. Odluka o usvajanju financijskog plana za 2024. godine,
 6. Odluka o donošenju Plana nabave za 2024. godinu,
 7. Odluka o usvajanju Pravilnika  o provedbi postupka jednostavne nabave,
 8. Odluka o izmjeni Odluke o bruto plaćama,
 9. Odluka o godišnjoj članarini za 2024. godinu,
 10. Odluka o istupanju iz članstva LAG-a,
 11. Razno.

 

 

URBROJ: UO/23-95

U Antunovcu, 14. prosinca 2023. godine

Predsjednik LAG-a Vuka – Dunav
Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

69. Sjednica Upravnog Odbora.7z

08.01.2024 LAG