Pitanja i odgovori za NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ T.O.1.3.3.-2/21-9

Pitanje 1.

Kriterij 2: Obzirom na dio pojašnjenja ovog kriterija koje glasi „...U obzir se uzima planirani broj zaposlenih koje će imati gospodarstvo na dan koji odgovara roku od 5 godina od konačne isplate.“ znači li to da korisnik ne mora planirati niti ostvariti i dokazati zaposlenje do isplate zadnje rate potpore, niti u bilo kojem periodu osim na dan koji odgovara 5 godina od konačne isplate? 

Odgovor: Korisnik mora planirati i ostvariti, te dokazati zaposlenje do isplate zadnje rate potpore, odnosno pro podnošenju konačnog Zahtjeva za isplatu.

 

Pitanje 2.

Kriterij 4:  Prema pojašnjenju kriterija 4 „ Ulaganje se obavlja u području jednog sektora"   bodovi se zapravo ne mogu ostvariti za samo ulaganje u određeni sektor već se vrednuje trenutno stanje, odnosno stanje na dan 1.7.2020.godine što je prije ulaganja?

Odgovor: U Prilogu IV. Kriteriji odabira navedeno je:

„Da  bi korisnik ostvario bodove po ovom kriteriju ukupan zbroj vrijednosti ekonomske veličine  prioritetnih sektora mora iznositi minimalno 50 % ukupne vrijednosti gospodarstva iskazane u SO potvrdi. 

U POSLOVNOM PLANU u kartici Akcijski i financijski plan  crvenom bojom  teksta označiti ulaganja koja se odnose na prioritetni sektor. Minimalno 50 % troškova mora se odnositi na prioritetne sektore kako bi korisnik po ovom kriteriju dobio bodove.“

 

Pitanje 3.

Kriterij 6: Nije jasno da li bodove ostvaruje korisnik koji ima registriran patent ili drugi oblik intelek.vl. ili takvo nešto nabavlja u sklopu projekta. U bilo kojoj od tih varijanti, što bi to bilo, a da s uklapa u prihvatljive aktivnosti koje se u suštini odnose na kupnju mehanizacije i opreme i izgradnju objekata za polj.proizvodnju, preradu ili prodaju ili ulaganja u trajne nasade, te da se može uklopiti u iznos potpore i k tome da je namijenjeno ciljnoj skupini Mjere 6.3.?  

 

Odgovor: Da bi se ostvarili bodovi prema kriteriju 6. korisnik treba dokazati da se projektom uvodi novi/inovativni pristup tj. proizvod/tehničko tehnološki proces, tj. novo inovativno rješenje.

Kao dokaz o istome potrebno je uz projektnu prijavu dostaviti dokaz o inovativnosti, što može biti:

- Dokaz o priznanju patenta izdan od nadležne institucije i/ili

- Dokaz o nagradi na sajmovima inovacija (domaćim i stranim) i/ili

- Dokaz o zaštićenom intelektualnom vlasništvu izdan od nadležne institucije.

Unutar pojašnjenja Kriterija 6. Inovativnost, jasno je naznačeno da se kupnja mehanizacije i/ili gospodarskih vozila ni u kom slučaju ne može smatrati unapređenjem tehničko-tehnološkog procesa, te je navedeno koje su to aktivnosti prihvatljive, a iste ovise o sektoru u koji korisnik ulaže.

 

Pitanje 4.

Kriterij 7: Razvoj usluga za različite skupine korisnika: Molimo pojašnjenje ovog kriterija, budući da u okviru Mjere 6. Podmjere 6.3. Tip operacije 6.3.1. Programa ruralnog razvoja, kojoj je ovaj LAG natječaj sukladan,   prihvatljiva su ulaganja isključivo u obveznu primarnu djelatnost poljoprivrednih gospodarstava i to poljoprivrednu proizvodnju i preradu. Nikakve usluge ne smiju se obavljati u okviru te primarne djelatnosti jer sve usluge na gospodarstvima su važećim propisima okarakterizirane kao nepoljoprivredne djelatnosti, pa čak i usluge poljoprivrednih radova za druge. Usluge nisu niti predmet nijedne od prihvatljivih projektnih aktivnosti iz ovoga Natječaja te  molimo detaljno pojašnjenje.

 

Odgovor: U Prilogu IV. Kriteriji odabira stoji pod Kriterijem 7: Razvoj usluga za različite skupine korisnika:

„Prijavitelj po ovom kriteriju može ostvariti 5 bodova ukoliko se, tijekom prijavljivanja na natječaj, u njegovom gospodarstvu već nalaze usluge za ciljane skupine korisnika navedene u tablici kriterija bodovanja projekata.“

Unutar kriterija nalaze se dvije podskupine koje se kroz ovaj tip operacije odnose na:

a) Razvijanje dodatnog sadržaja namijenjenog djeci i/ili starijoj populaciji,

b) Razvijanje dodatnog sadržaja namijenjenog osim lokalnog stanovništva i turistima i posjetiteljima.

Kriterij se kroz ovaj tip operacije odnosi na razvijanje proizvoda,  ponude koja ima namjenu za jednu od prethodno navedenih skupina.

 

 

Pitanje 5.

Kriterij 8: Na kakvu se „studiju (pred)izvodljivosti“ točno misli, u okviru natječaja za mala poljoprivredna gospodarstva tip operacije 6.3.1. Programa ruralnog razvoja za potporu od 15.000 eura? Znači li to da bi pored poslovnog plana prilagođenog ovom natječaju korisnik ulagao i u izradu dodatne studije? Ako da, što bi ona trebala obuhvaćati, pored podataka iz poslovnog plana? 

Odgovor:

U Prilogu IV. Kriteriji odabira, navedeno je pojašnjenje za kriterij odabira 8. Opća kvaliteta prijave u kojemu je navedeno: „Kako bi prijavitelj ostvario 5 bodova po ovom kriteriju, potrebno je prikazati u prijavi kako je prijavljeni projekt opravdan i izvediv, priložiti studiju (pred)izvodljivosti (ukoliko je primjenjivo), pravilno prikazati aktivnosti u troškovnicima projekta, opravdati traženi iznos financiranja, te dokazati da su ljudski resursi prijavitelja dostatni za provedbu projekta.“ , odnosno studiju (pred)izvodljivosti potrebno je priložiti ukoliko je primjenjivo, ovisno o projektnim aktivnostima.

12.08.2021 LAG