60. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 18., stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne Novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), te članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (14. prosinca 2022. godine), sazivam

 

60. e - SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV

s rokom očitovanja do dana 13. travnja 2023. godine (četvrtak) u 10:00 sati na e mail LAG-a Vuka-Dunav info@lagvuka-dunav.hr, za koju predlažem sljedeći 

 

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 59. sjednice Upravnog odbora,
  2. Odluka o izmjeni 8. LAG natječaja,
  3. Razno.

 

URBROJ: UO/23-36

U Antunovcu, 06. travnja 2023. godine                                

Predsjednik LAG-a Vuka – Dunav
Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

60. Sjednica Upravnog Odbora.7z

08.01.2024 LAG