56. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 18., stavka 1. Zakona o udrugama
(„Narodne Novine“ broj 74/14 i 70/17 i 98/19), te članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (4. lipnja 2019. godine), sazivam


56. e - SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV

s rokom očitovanja do dana 17. siječnja 2023. godine (utorak) u 10:00 sati na e mail

 LAG-a Vuka-Dunav info@lagvuka-dunav.hr, za koju predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 55. sjednice upravnog odbora,
  2. Odluka o izmjeni Odluke o članovima ocjenjivačkog odbora LAG-a,
  3. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za otvaranje prijava projekata.

 

 

URBROJ: UO/23-01

U Antunovcu, 11. siječnja 2023. godine

Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

56. Sjednica Upravnog Odbora.7z

12.01.2023 LAG