42. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 18., stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne Novine“ broj 74/14 i 70/17), te članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (4. lipnja 2019. godine), sazivam

 

42. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV

Dana 25. rujna 2020. godine s početkom u 09.00 sati

 u  Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23, za koju predlažem slijedeći 

 

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 41. sjednice Upravnog odbora,
  2. Utvrđivanje provedbe pisanog postupka odabira projekata za Tip operacije 1.3.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“,
  3. Utvrđivanje postojanja sukoba interesa svakog pojedinačnog člana Upravnog odbora koji je glasovao na sjednici Upravnog odbora,
  4. Utvrđivanje sektorske zatupljenosti sukladno nadređenom sektorskom okviru, provjera da niti jedna interesna skupina (javni, civilni i gospodarski sektor) ne posjeduje više od 49% glasačkih prava prilikom odlučivanja,
  5. Donošenje prijedloga Odluke o provedbi pojedinačnog glasovanja,
  6. Informiranje članova Upravnog odbora sa postupkom provedbe Analize 1 i Analize 2, pristiglih na 4. LAG Natječaj za Tip operacije 1.3.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“,
  7. Donošenje prijedloga Odluke o rezultatu administrativne kontrole projekata pristiglih na 4. LAG Natječaj za za Tip operacije 1.3.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“,
  8. Donošenje prijedloga Odluke o utvrđivanju Privremene rang liste za Tip operacije 1.3.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“,
  9. Razno.

 

 

URBROJ: UO/20-45

U Antunovcu, 18. rujan 2020. godine

Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

42. Sjednica Upravnog Odbora.zip

28.09.2020 LAG