59. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 18., stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne Novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), te članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (14. prosinca 2022. godine), sazivam

 

59. e - SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV

s rokom očitovanja do dana 04. travnja 2023. godine (utorak) u 10:00 sati na e mail LAG-a Vuka-Dunav info@lagvuka-dunav.hr, za koju predlažem sljedeći 

 

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 58. sjednice Upravnog odbora,
  2. Odluka o usvajanju izmjene Lokalne razvojne strategije LAG-a Vuka-Dunav,
  3. Odluka o usvajanju Akcijskog plana provedbe LRS,
  4. Odluka o usvajanju izmjene Plana provedbe LRS,
  5. Prijedlog odluke o izboru članova Upravnog odbora LAG-a Vuka – Dunav,
  6. Razno.

 

URBROJ: UO/23-30

U Antunovcu, 28. ožujka 2023. godine                                

Predsjednik LAG-a Vuka – Dunav
Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

59. Sjednica Upravnog Odbora.7z

08.01.2024 LAG