55. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 18., stavka 1. Zakona o udrugama
(„Narodne Novine“ broj 74/14 i 70/17 i 98/19), te članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (4. lipnja 2019. godine), sazivam


55. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV

14. prosinca 2022. godine (srijeda) u 10,00 sati u Poduzetničkom inkubatoru i

 akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac,

za koju predlažem slijedeći 

 

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 54. sjednice upravnog odbora,
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Mjesnog odbora Klisa u članstvo LAG-a Vuka – Dunav,
 3. Donošenje Odluke o proširenju LAG obuhvata,
 4. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta LAG-a Vuka – Dunav,
 5. Donošenje Odluke o izmjeni Lokalne razvojne Strategije LAG-a Vuka – Dunav,
 6. Donošenje Odluke o usvajanju Akcijskog plana provedbe LRS LAG-a Vuka – Dunav,
 7. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana LAG-a Vuka – Dunav za 2023. godinu,
 8. Donošenje Odluke o usvajanju Plana rada LAG-a Vuka – Dunav za 2023. godinu,
 9. Donošenje Odluke o usvajanju Plana nabave LAG-a Vuka – Dunav za 2023. godinu,
 10. Donošenje Odluke o izmjeni visine godišnje članarine redovitih članova Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav zbog konverzije eura,
 11. Donošenje Odluke o pokretanju projekta suradnje „KulturoLAG“,
 12. Donošenje Odluke o usvajanju Sporazuma o suradnji za provedbu međuteritorijalnog projekta suradnje,
 13. Razno.

 

 

URBROJ: UO/22-38

U Antunovcu, 05. prosinca 2022. godine

Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

55. Sjednica Upravnog Odbora.7z

06.12.2022 LAG