62. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 18., stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne Novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), te članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (14. prosinca 2022. godine), sazivam

 

62. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA 

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV 

dana 27. srpnja 2023. godine s početkom u 10:00 sati,

u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23, za koju predlažem slijedeći

 

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 61. sjednice Upravnog odbora,
  2. Donošenje Odluke o provedbi pojedinačnog glasovanja,
  3. Donošenje Odluke o rezultatu administrativne kontrole projekata pristiglih na 8. LAG Natječaj za Tip operacije 2.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu“,
  4. Donošenje Odluke o utvrđivanju Privremene rang liste za Tip operacije 2.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu“,
  5. Razno.

 

 

URBROJ: UO/23-44

U Antunovcu, 18. srpnja 2023. godine

Predsjednik LAG-a Vuka – Dunav
Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

62. Sjednica Upravnog Odbora.7z

08.01.2024 LAG