39. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 18., stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne Novine“ broj 74/14 i 70/17), te članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (4. lipnja 2019. godine), sazivam

 

39. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV

Dana 18. lipanj 2020. godine s početkom u 09.00 sati

 u  Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23, za koju predlažem slijedeći 

 

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 38. sjednice Upravnog odbora,
  2. Donošenje prijedloga Odluke o potrebi za naknadnom dodjelom sredstva za provedbu LAG natječaja,
  3. Donošenje prijedloga Odluke o primanju novih članova u LAG Vuka-Dunav,
  4. Razno.

 

 

URBROJ: UO/20-22

U Antunovcu, 12. lipanj 2020. godine

Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

39. Sjednica Upravnog Odbora.zip

28.09.2020 LAG