34. Sjednica LAG-a

Temeljem članka 18., stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne Novine“ broj 74/14 i 70/17), te članka 29. Statuta LAG-a Vuka-Dunav (4. lipnja 2019. godine), sazivam

 

34. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV

Dana 3. prosinca 2019. godine s početkom u 14.00 sati

 u  Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23, za koju predlažem slijedeći 

 

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 33. sjednice Upravnog odbora,
 2. Donošenje prijedloga Odluke o izmjeni predstavnika NK Vitez 92 Antunovac, u Upravnom odboru LAG-a Vuka-Dunav,
 3. Donošenje prijedloga Odluke o primanju u članstvo LAG-a Vuka-Dunav,
 4. Donošenje prijedloga Odluke o istupanju članova iz LAG-a Vuka-Dunav,
 5. Donošenje prijedloga Odluke o usvajanju prijedloga financijskog plana Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav za 2020. godinu,
 6. Donošenje prijedloga Odluke o usvajanju prijedloga plana rada Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav za 2020. godinu,
 7. Donošenje prijedloga Odluke o usvajanju prijedloga izmjene Lokalne razvojne strategije 2014-2020.,
 8. Odluka o usvajanju Akcijskog plana provedbe LRS LAG-a Vuka-Dunav,
 9. Donošenje prijedloga Odluke o odobrenju LAG natječaja za T.O. 1.3.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“, te teksta LAG Natječaja s pripadajućim prilozima, obrascima i ostalom popratnom dokumentacijom,
 10. Donošenje prijedloga Odluke o članovima ocjenjivačkog odbora LAG-a za T.O. 1.3.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“,
 11. Donošenje prijedloga Odluke o zamjenskim članovima Ocjenjivačkog odbora LAG-a za T.O. 1.3.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“,
 12. Donošenje prijedloga Odluke o iznosu naknade za članove Ocjenjivačkog odbora za T.O. 1.3.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“,
 13. Donošenje prijedloga Odluke o osnivanju Tijela nadležnog za prigovore za T.O. 1.3.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“, 
 14. Donošenje prijedloga Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za otvaranje prijava projekata za T.O. 1.3.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“,
 15. Donošenje prijedloga Odluke o odobrenju internih procedura LAG-a, kontrolne liste i popratne dokumentacije za tip operacije 1.3.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“,
 16. Donošenje odluke o usvajanju Plana nabave za 2020. godinu
 17. Izvještaj sa radionice „Razmjena iskustava LAG-a Bosutski niz i LAG-a Vuka-Dunav“, studijski posjet LAG-a Bosutski niz,
 18. Razno.

 

 

 

 

URBROJ: UO/19-61

U Antunovcu, 26. studenog 2019. godine

Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

34. Sjednica Upravnog Odbora.zip

28.11.2019 LAG