Izvještajna skupština LAG-a Vuka-Dunav

Redovna skupština Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav održana je u Općini Antunovac  dana 14. ožujka 2013. godine.

LAG Vuka – Dunav osnovan je 24. veljače 2012. godine prema propisima EU, odnosno IPARD programa i LEADER pristupa. U osnovi LEADER pristup obuhvaća isključivo pitanja ruralnog razvoja, s naglaskom na razvoj naselja uz integraciju i povezivanje poduzetništva na području LAG-a Vuka – Dunav, odnosno integraciju javnog i privatnog sektora u cilju poboljšanja ruralnih i životnih uvjeta stanovnika LAG-a.

Na redovnoj skupštini donesen je Program rada za 2013. godinu, usvojen Financijski izvještaj o radu Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav u 2012. godini i donesene odluke o javljanju na natječaj za IPARD Mjeru 202 koju je raspisalo Ministarstvo poljoprivrede i Financijski plan rada za 2013. godinu.

Nakon procesa akreditacije pri Ministarstvu poljoprivrede LAG će izdavati pisma preporuke za projekte svojim članovima kod javljanja na natječaje IPARD Programa i koji su u skladu sa donesenom Strategijom, čime će podržani projekti ostvarivati dodatan broj bodova na natječajima.
LAG Vuka – Dunav je u 2012. godini poslovao pozitivno sa završnim računom od 39.483.60 kuna. Na natječaju za Mjeru 202 LAG-a Vuka – Dunav tražiti će sredstva u iznosu od 228.000,00 kuna za svoj rad i djelovanje.

LAG Vuka – Dunav obuhvaća jasno definirano i zemljopisno kontinuirano područje Općina Antunovac, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka te naselja Tenja, s ukupnim brojem od 25.413 stanovnika i površinom od  427,10 km2. U sklopu svoga područja djelovanja okuplja dionike civilnog, javnog i gospodarstvenog sektora.

Trenutno broji ukupno 25 članova i otvoren je poziv zainteresiranim gospodarskim subjektima i civilnom društvu  sa navedenog područja za pristupanje u LAG.

U rujnu je u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Osijeku izrađena Strategija razvitka LAG-a za razdoblje 2012. – 2014. godine. Autori Strategije su prof.dr.sc. Stipan Penavin i prof.dr.sc. Đula Borozan. Strategija je izrađena u skladu s IPARD programom i postojećim razvojnim dokumentima.

Predsjednica LAG-a Vuka Dunav
Nataša Tramišak, mag.iur.

15.03.2013 LAG