Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore za ozakonjenje lovačkih kuća na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini

https://images.app.goo.gl/Xg4aeEdz3kZLL5Bz9

1.         PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije  za 2021. godinu za ozakonjenje lovačkih kuća na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini.

Potpora iz prethodnog stavka podrazumijeva nepovratna financijska sredstva odobrena iz Proračuna Županije za 2021. godinu.

 

2.         NAMJENA I VISINA MOGUĆE POTPORE

Potpora za ozakonjenje lovačkih kuća dodjeljuje se za troškove ishođenja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu lovačku kuću u svrhu njenog ozakonjenja i to za:

-      trošak izrade arhitektonskog snimka izvedenog stanja lovačke kuće,

-      trošak geodetskog snimka lovačke kuće,

-           trošak snimke izvedenog stanja lovačke kuće, 

-           trošak izrade iskaza površine i obračunske veličine lovačke kuće,

-           trošak naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade

Visina potpore iznosi 50 % od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, najviši iznos potpore je 10.000,00 kuna.

U postupku odobravanja potpora primjenjuju se odredbe važeće Uredbe Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ("Službeni list" Europske unije L 352/1 od 24. prosinca 2013. godine) i Uredbi Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. godine o izmjeni Uredbe 1407/2013 i o izmjeni Uredbe (EU) 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi, (SL L 215/3, 7.7.2020.) (U daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013.) kojom se uređuju potpore male vrijednosti.

 

3.         UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

            Potpora se može ostvariti pod sljedećim uvjetima:

-           da je sjedište korisnika i mjesto ulaganja na području Županije,

-           da se trošak odnosi na ozakonjenu zgradu lovačke kuće,

-           da je korisnik registriran za pružanje usluga u lovnom turizmu,

-           da je korisnik podmirio sve obveze proizašle iz Ugovora o zakupu ili koncesiji lovišta,

-           da je korisnik ishodio rješenje o izvedenom stanju za lovačku kuću

Pravo na podnošenje zahtjeva nemaju podnositelji koji su blokirani, odnosno u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno koji su u postupku likvidacije.

 

Rok prijave najkasnije do 31. listopada 2021. godine

 

Više informacija možete pronaći na: http://www.obz.hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku

17.03.2021 LAG